Resources

Đây là nơi sẽ tập trung tất cả những gì mình thấy cần thiết trong công cuộc gõ phím bình thiên hạ (Đôi khi cũng có những cái không liên quan đến code lắm, như game chẳng hạn? :D)

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật: https://github.com/trekhleb/javascript-algorithms

Kiến trúc cơ bản với .NET Core 3.1, ASP.NET Core 3.1, Entity Framework Core 3.1, C# – Front-end với Angular kết hợp cùng với Clean Code, SOLID, DDD, Code Analysis, Docker etc…: https://github.com/rafaelfgx/Architecture

GraphQL: https://github.com/chentsulin/awesome-graphql

Ant Design dùng cho React: https://ant.design/