in How-To, Tips & Tricks

Tips fix lỗi khi tạo project ReactJS trên windows

Lỗi này khá thú vị khi tạo project ReactJS mới dùng câu lệnh npx create-react-app

Lỗi khởi tạo project mới

Để khắc phục, chúng ta sẽ phải set lại đường dẫn cache NPM cho đúng:

npm config set cache "C:\Users\Tsunami~1Nori/AppData/Roaming/npm-cache" --global

Thay dấu cách trong Username bằng ~1 là được. Sau đó chạy lại câu lệnh tạo project là xong: